Logo „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 22 czerwca 2020 r., Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00116-65150-UM0200131/19 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.25.1398.2019 na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo”. Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem planowanej do realizacji operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowych  w miejscowościach Sitno i Jaszkowo.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 830 354,00 zł. Całkowity koszt realizacji operacji: 1 655 629,76 zł.

Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji planowane jest na 31 sierpnia 2021 r.