Przewodnicząca Rady Gminy Sośno Krystyna Wąsik
informuje, że XXVIII sesja Rady Gminy Sośno VIII kadencji
odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o godz. 9.00

Zaleca się sołtysom poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz zainteresowanym mieszkańcom, śledzenie obrad sesji wyłącznie za pośrednictwem środków przekazu audio–video na poniższych stronach internetowych:

https://sosno.pl/index.php/rada-gminy-sosno/relacje-z-sesji/transmisja-sesji

https://gm-sosno.rbip.mojregion.info/transmisja-z-sesji/

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja pracy komisji stałych w okresie między sesjami.

5. Informacja o działaniach Wójta Gminy Sośno oraz o realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków podczas posiedzenia poprzedniej sesji, jak również w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie za 2020 rok z uwzględnieniem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

8. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

9. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośnie;

b) przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sośno na lata 2021–2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

c) zmian w budżecie na 2021 rok.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.

13. Zakończenie obrad.